Media contacts

Press secretary

Mashkovtseva Olesya Igorevna

Tel: +7 (495) 727 36 56 (add. 14-29)

Address: 12/2 Bolshaya Gruzinskaya str., Moscow, Russia, 123242